คณะผู้บริหาร

ดร.วรฉาย ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสัชฌุกร ตันติธนวรวงศ์
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ
นายสัชฌุกร ตันติธนวรวงศ์
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายกฤษณะ แช่มเงิน
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายกฤษณะ แช่มเงิน
รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารทั่วไป