ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ขึ้นจำนวน 9 โรงเรียน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานชื่อให้ ว่า “นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ”
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ครอบคลุมกลไกการบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ด้านตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย

1. กลุ่มบริหารวิชาการ
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานบุคล
4. กลุ่มบริหารทั่วไป

สถานที่ตั้งสถานศึกษา : เลขที่ 99 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ( ก.ม.26 ) ซอยบางนาการ์เด้น ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0-2181-8142-4 โทรสาร 0-2181-814
Website : www.nmrtup.ac.th
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6
เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ใส่ความเห็น