ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล

     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แพร่หลายยิ่งขึ้นประกอบกับในปี พ.ศ.2535 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ กระทรวงศึกษาธิการถือเป็น โอกาสสำคัญยิ่งที่จะได้สนองพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการถวายราชสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานที่ให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านสืบไปโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 จึงได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รุ่นที่ 4 จำนวน 2 โรง ในปีการศึกษา 2535 โดยให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาสังกัดส่วนกลาง คือ

  1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535

นายก่อ สวัสดิพาณิชย์
(นายก่อ สวัสดิพาณิชย์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น